2-day Training on the Use of the European Flood Prevention System

February 27th-28th, 2020, Tirana, Albania

A 2-day training is being organized at the Institute for GeoSciences, Energy, Water and Environment (IGJEUM) in the framework of the PRO NEWS project, organized through colleagues from the “European Centre for Medium-Range Weather Forecasts” (ECMWF) and the Italian Foundation “International Monitoring Center of the Environment”(CIMA). The purpose of the training is the use of the European Flood Prevention System and the PRO NEWS programme hydrological component for the Region of Tirana.

Trajnim 2-ditor mbi Përdorimin e Sistemit Evropian të Parandalimit të Përmbytjeve 

27 – 28 Shkurt 2020, Tiranë, Shqipëri 

Në Institutin e Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM) po zhvillohet trajnimi 2-ditor në kuadër të projektit PRO NEWS, i organizuar nëpërmjet kolegëve të “Qendrës Evropiane për Parashikimin e Motit” (ECMWF) dhe Fondacionit Italian “Qendra Ndërkombëtare për Monitorimin e Mjedisit” (CIMA). Trajnimi ka si qëllim përdorimin e Sistemit Evropian të Parandalimit të Përmbytjeve dhe komponentin hidrologjik të programit PRO NEWS për Qarkun e Tiranës.