Technical assistance workshop with GDCE staff on UCPM membership 

September 11th, 2019, Tirana, Albania

Following the successful event organized on 10th September with the members of the Technical Advisory Committee, experts from the PRO NEWS implementing consortium and of the Albanian General Directorate for Civil Emergencies (GDCE) met on 11th September to discuss and work together on some of the main aspects concerned with countries’ membership in the Union Civil Protection Mechanism.

The half-day technical assistance workshop took place at GDCE premises and included joint hands-on exercise organized with the purpose to trigger reflections on the funtioning of the Mechanism and improve knowledge of key operational features involving Albania as future participating state, including mission cycle implications, based alo on the recently approved new civil protection law, and preparation for official meetings.

Workshop i Ndihmës Teknike me stafin e DPEC për anëtarësimin në UCPM

11 Shtator 2019, Tiranë, Shqipëri

Në vijimësi të takimit të suksesshëm të organizuar në 10 Shtator me anëtarët e Komitetit Këshillimor Teknik, ekspertë të konsorciumit të zbatimit të PRO NEWS dhe Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile të Shqipërisë (DPEC) u takuan në 11 Shtator për të diskutuar dhe punuar së bashku për disa nga aspektet kryesore që lidhen me anëtarësimin e vendeve në Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian.

Workshop-i gjysëm ditor i asistencës teknike u mbajt në ambientet e DPEC dhe përfshiu ushtrime të përbashkëta të organizuara me qëllim nxitjen e reflektimeve mbi funksionimin e Mekanizmit dhe përmirësimin e njohurive kryesore operative që përfshijnë Shqipërinë si një shtet pjesëmarrës në të ardhmen, përfshirë implikimet e ciklit të misionit, bazuar në ligjin e ri të miratuar së fundmi për mbrojtjen civile dhe përgatitjen për takime zyrtare.