Workshop in the framework of the PRO NEWS programme with representatives of the  Technical Advisory Committee

September 10th, 2019, Tirana, Albania

In the framework of the Programme for Improving National Early Warning System in Albania – PRO NEWS on Tuesday, 10 September 2019, the representatives from the line ministries and the institutions that are members of the Albanian Technical Advisory Committee will gather in Tirana under the coordination of the General Directorate for Civil Emergencies (GDCE) to participate in a technical assistance workshop aimed to raise knowledge about the main features of the European Union Civil Protection Mechanism (EUCPM).

The EUCPM – based at the European Commission Directorate General for Civil Protection and Humanitarian Aid Operations in Brussels (DG ECHO) – was created in 2001 to improve the cooperation between the European Union Member States in broad civil protection with the purpose to pooling together capabilities and enable continuous development of measures to prevent, prepare for and respond to disasters.

Present in the workshop was also the Director of General Directorate of Civil Emergencies, Mr. Haki Çako, said that “the EU has for many years increased multilevel and multi-dimensional cooperation between European countries at every stage of the disaster management process. This has increased the capacities and the degree of interaction between us to be able to deal with disasters more effectively and harmoniously. In the light of these challenges we are facing in the face of natural disasters, and the urgent need to reform the civil protection system, the Albanian government and parliament have adopted a new law “On Civil Protection”, through which the Civil Protection Committee is established, replacing the Directorate General of Civil Emergencies, which will be the highest, permanent body responsible for implementing disaster risk reduction and civil protection policies, which will serve as a national platform. Also, the new law provides for the establishment of the National Agency for Civil Protection, which is a central public legal entity, under the responsibility of the minister responsible for civil protection and responsible for disaster risk reduction and civil protection”.

Press_Release_PRONEWS_Workshop_10_September_2019_english

Workshop në kuadër të programit PRO NEWS me anëtarë të Komitetit Këshillimor Teknik Shqiptar

10 Shtator 2019, Tiranë, Shqipëri 

Në kuadër të programit të Përmirësimit të Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm në Shqipëri – PRO NEWS, përfaqësuesit nga ministritë e linjës dhe institucionet që janë anëtare të Komitetit Këshillimor Teknik Shqiptar u mblodhën ditën e sotme në Tiranë nën koordinimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile (DPEC) në një workshop të asistencës teknike, që synon të mbledhë njohuri për veçoritë kryesore të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian (EUCPM).

EUCPM – me qendër në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Mbrojtjen Civile dhe Operacionet e Ndihmës Humanitare në Bruksel – u krijua në 2001 për të përmirësuar bashkëpunimin midis Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian me qëllim një bashkimin e aftësive dhe mundësimin e zhvillimit të vazhdueshëm të masave për parandalimin, përgatitjen dhe përgjigjen ndaj fatkeqësive natyrore.

Pjesë e workshop-it ishte dhe drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, z. Haki Çako, i cili u shpreh se “BE prej shumë vitesh tashmë, ka rritur bashkëpunimin shumë nivelesh dhe shumë dimensional midis vendeve të Evropës në çdo fazë të procesit të menaxhimit të fatkeqësive. Kjo ka rritur kapacitetet dhe shkallën e bashkëveprimit mes nesh, për të qenë të gatshëm, të përballojmë më efektivisht dhe në mënyrë të harmonizuar fatkeqësitë. Në kuadër të këtyre sfidave që po hasim në përballimin e fatkeqësive natyrore, si dhe nevojës imediate për reformimin e sistemit të mbrojtjes civile, qeveria dhe parlamenti shqiptar kanë miratuar ligjin e ri “Për mbrojtjen Civile”, nëpërmjet të cilit ngrihet Komiteti i Mbrojtjes Civile, duke zëvendësuar Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile, që do të jetë organi më i lartë, i përhershëm, përgjegjës për zbatimin e politikave për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, që do të shërbejë si një platformë kombëtare. Gjithashtu, Ligji i ri parashikon ngritjen e Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen Civile, e cila është person juridik publik qendror, në varësi të ministrit përgjegjës për mbrojtjen civile dhe përgjigjet për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile.”

Njoftim_Shtyp_PRONEWS_Workshop_10_Shtator_2019_albanian