Vijon takimi me Këshillat e Baseneve të Lumenjve (Lumenjtë Mati, Ishmi dhe Erzeni), kësaj rradhe në Tiranë.

Programi për Përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm dhe Parandalimit të Përmbytjeve në Shqipëri – PRO NEWS, prezantoi sot Raportin e Vlerësimit Paraprak të Riskut nga përmbytjet dhe identifikimin e Zonave Potencialisht në Risk në këto tre basene (Mati, Ishmi dhe Erzeni), së bashku me AMBU (Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore). Në takim ishin të pranishëm: prefekti i qarkut të Lezhës, përfaqësues të bashkisë Krujë dhe përfaqësues të Këshillave të Baseneve të Lumenjve.

Download PDF version (English)

The meeting with the River Basin Councils (Mati, Ishmi and Erzeni rivers) continues, this time in Tirana.

The Programme for Improving National Early Warning System and Flood Prevention in Albania – PRO NEWS, presented today the Preliminary Flood Risk Assessment report and the identification of Areas with Potential Significant Flood Risk in these three basins (Mati, Ishmi and Erzeni), together with WRMA (Water Resources Management Agency). The meeting was attended by the Prefect of Lezha County, representatives of Kruja Municipality and representatives of the River Basin Councils.

Download PDF version (Albanian)