Meeting in Vlora with River Basin Councils

PRO NEWS program, in coordination with the WRMA (Water Resources Management Agency) is organizing a Meeting in Vlora with River Basin Councils (Shkumbin, Seman and Vjosa rivers). The main goal of the meeting is to finalize the work done for the Preliminary Flood Risk Assessment (APSFR) and for the identification of Areas with Potential Significant Flood Risk (APSFR), within the PRO NEWS Component C, on Flood Hazard Mapping.
The director of the WRMA, Ms. Gerta Lubonja welcomed the participants of the meeting, by stressing out the importance of Flood Hazard Mapping, according to the EU Floods Directive requirements.
The Prefects from the counties of Vlora, Fier and Berat were also present in the meeting.

Download PDF version (English)

Takim në Vlorë me Këshillat e Baseneve të Lumenjve

Programi PRO NEWS, në bashkëpunim me AMBU (Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore), po organizon një takim në Vlorë me Këshillat e Baseneve të Lumenjve (Lumenjtë Shkumbini, Semani dhe Vjosa). Qëllimi kryesor i takimit është të finalizojë Vlerësimin Paraprak të Riskut nga Përmbytjet dhe identifikimin e Zonave me Rrezik të Lartë nga Përmbytjet.

Drejtori i AMBU, Znj. Gerta Lubonja hapi takimin duke theksuar rëndësinë e hartave të rrezikut sipas kërkesave të Direktivave të BE-së mbi Përmbytjet.

Në takim ishin të pranishëm edhe Prefektët e Qarkut të Vlorës, Fierit dhe Beratit.

Download PDF version (Albanian)