Pronews Programme restarts again with its second phase of implementation

Pronews Programme restarts again with its second phase of implementation, with a focus on the equipment of 40 weather monitoring stations and compiling of risk maps. Public awareness-raising and information remain an important component of the activities of the programme. Under the direction of the General Directorate of Civil Emergencies, Pronews aims to further increase the capacity of disaster prevention and management in Albania.

Download PDF version (English)

Rifillon programi Pronews me fazën e dytë të zbatimit

Rifillon programi Pronews me fazën e dytë të zbatimit, fazë e cila do të fokusohet në pajisjen e 40 stacioneve të monitorimit të motit dhe hartimin e hartave të riskut. Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbeten komponente të rëndësishme bashkëshoqëruese të të gjitha aktiviteteve të Pronews. Nën drejtimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, programi Pronews synon të rrisë më tej kapacitetet e parandalimit dhe menaxhimit të fatkeqësive natyrore në Shqipëri.

Download PDF version (Albanian)