Fifth Steering Committee of PRO NEWS Programme

Thursday, 20th September 2018

Hotel Tirana International, Tirana, Albania

The EU-funded Programme for Improving National Early Warning System and flood prevention in Albania (PRO NEWS) will gather its fifth Steering Committee meeting.

The meeting will be organized under the auspices of the Albanian Ministry of Defense through the General Directorate for Civil Emergencies (GDCE), with participation of representatives from the Ministry of Defense, the GDCE, the EU Delegation in Albania, beneficiaries and main stakeholders in the field and also the Consortium partners.

The scope is to discuss the programme progress and main achievements, with a specific focus of discussions on the implementation approach, achievement of expected results and areas in need of attention.

The meeting will take place at Tirana International Hotel, on September 20, 2018, at 09.00.

For further information follow the programme on: www.pronewsprogramme.eu; Facebook: ProNewsAlbania; Twitter: @PronewsAlbania

Takimi i pestë i Komitetit Drejtues të Programit PRO NEWS

20 Shtator 2018

Hotel Tirana International, Tiranë, Shqipëri

Programi për Përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm dhe parandalimin e përmbytjeve në Shqipëri (PRO NEWS), i mbështetur nga Bashkimi Evropian, do të organizojë takimin e pestë të Komitetit Drejtues.

Takimi organizohet nën kujdesin e Ministrisë së Mbrojtjes në Shqipëri përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile (DPEC), me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Ministria e Mbrojtjes, nga DPEC, Delegacioni i BE-së në Shqipëri, përfitues dhe aktorë kryesorë të fushës, si dhe partnerët e Konsorciumit.

Qëllim i programit është diskutimi i progresit të deritanishëm dhe rezultatet kryesore të arritura, me focus të veçantë të bisedimeve në zbatimin e komponentëve dhe fushave që kanë më shumë nevojë për vëmendje.

Takimi do të mbahet tek Hotel Tirana International, në 20 Shtator 2018, ora 09.00.

Për më shumë informacion mund të ndiqni: www.pronewsprogramme.eu; Facebook: ProNewsAlbania; Twitter: @PronewsAlbania