The third issue of PRO NEWS newsletter published

Communities unprepared in the face of natural disasters

Natural disasters are complex events, and the prevention and mitigation of their impacts likewise has many aspects, one of the most important of which is, without question, the amount of information available and awareness of people.

How much do the public really know about civil emergency situations and the early warning systems?

In frame of PRO NEWS Programme, the Regional Environmental Center (REC) Albania carried out a survey with main theme “Risk: It is a Chance or Choice?”. The nationwide public opinion poll provided a fascinating picture of what people do and do not know about disaster risk.

More than 85 % of respondents claimed to know the dangers that threaten their community, although they were unaware of any emergency plans in there are. Around 86 % don’t know what the early warning system is, or which are the communication means within this system at national and local level.

Regarding the main cause of the disasters affecting them and their community, the majority referred to alterations and interventions carried out by humans, while only 6.5 % of respondents mentioned natural cyclical events.

According to 66.5 % of respondents, the primary source of information about hazards and early warning systems was the media, while 55 % of respondents ranked school education as the best way to learn about civil emergencies.

A specific question in the survey – If the risk is a matter of chance or a choice? – aimed to better understanding the civil emergency situations in Albania. According to 40.6 % of respondents risk is a matter of luck, while 59.4 % consider it as a matter of choice.

In our daily lives we are faced with a constant need to make choices considering up the relative risks and benefits is far from easy. We can only rely on the knowledge we have. Have you ever wondered how you would react in an emergency? None of us like to think too much, but as citizens we need to have basic information about the risks and the appropriate measures that we need to take, not only to prevent disasters but also to cope with them if they occur.

PRO NEWS Programmme Newsletter N0. 3 (PDF format)

Botohet numri i tretë i buletinit të programit PRO NEWS

Komunitetet e papërgatitura përballë fatkeqësive natyrore

Fatkeqësitë janë ngjarje komplekse dhe problemi i parandalimit dhe i zbutjes së efekteve të tyre ka shumë aspekte, ku padyshim aspekti i informimit dhe i ndërgjegjësimit për to është një nga më kryesorët.

Por sa di publiku për situatat e emergjencave civile dhe sistemin e paralajmërimit të hershëm? Në kuadër të programit PRO NEËS, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri realizoi një anketim me temë kryesore “Risku është fat apo zgjedhje”. Anketimi mbarëkombëtar solli një pamje interesante të asaj çka njerëzit dinë apo nuk dinë mbi këto çështje.

Më shumë se 85% e të anketuarve pohojnë që i njohin rreziqet që mund të prekin komunitetin e tyre, por ata nuk kanë dijeni për planet e emergjencës në zonën e tyre. Rreth 86% e tyre nuk e dinë çfarë përfaqëson Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm apo se cilat janë mjetet e komunikimit të këtij sistemi në nivel kombëtar dhe vendor.

Të pyetur mbi shkaktarin kryesor të fatkeqësive që ndikojnë tek ata dhe komuniteti i tyre, shumica mendon se shkaku kryesor janë ndryshimet dhe ndërhyrjet e bëra nga njeriu, dhe vetëm 6.5 % të të anketuarve referojnë shkaqet natyrore.

Sipas 66.5 % të të anketuarëve, burimi kryesor i informacionit për të mësuar rreth rreziqeve dhe sistemeve të paralajmërimit të hershëm është media, ndërsa 55% e tyre rendition edukimin në shkollë si mënyra më e mirë për të mësuar për emergjencat civile.

Një pyetje e veçantë në pyetësor – Nëse risku është fat apo zgjedhje? – kishte si qëllim të kuptuarit më mirë të situatave të emergjencave civile në Shqipëri. Reth 40.6% e të anketuarëve mendojnë që risku është fat, kurse 59.4% mendojnë se ai është çështje zgjedhje.

Përditshmëria jonë na prezanton me një sërë zgjedhjesh të pafundme dhe peshimi i risqeve dhe i përfitimeve relative nuk është aspak e lehtë.  Ne mund të mbështetemi vetëm tek njohuritë që kemi. A keni menduar ndonjëherë se si do të reagonit ndaj një emergjence? Asnjërit nga ne nuk i pëlqen ta mendojë një gjë të tillë, por si qytetarë ne duhet të kemi informacionin bazë mbi rreziqet dhe masat e duhura që duhet të ndërmarrim, jo vetëm për të parandaluar fatkeqësitë, por edhe për t’u përballur me to nëse ato ndodhin.

Buletini Nr. 3 i Programit PRO NEWS (pdf format)