National Workshop on New Guidelines and Emergency Planning

28 June 2018, Durres, Albania

Representatives of Albanian Prefectures, the General Directorate for Civil Emergencies and other national stakeholders on Emergency Planning in Albania, together with Consortium Partners (DPC, CIMA, REC) will gather in a national workshop on the new Guidelines and the Emergency Planning, on June 28, 2018.

The scope of this workshop is to present the final version of the Guidelines for Prefectural Emergency Planning, followed by discussions and final tailoring of the Plans.

Through the presentations and interactive sessions with all participants, it will be made possible to revise the plans verifying full cohesion of their structure with the PRONEWS guidelines; to follow up on the development of a coordinated model for the activation of operative phases and identification of possible triggers – in both forecasting and monitoring phases – available to the Civil Protection system of Albania and to present the beta version of the application for emergency planning.

This workshop is part of the component B of the PRO NEWS programme: Increased emergency management planning capacity.

Workshop kombëtar për Udhëzimet e reja dhe Planifikimin e Emergjencave

28 Qershor 2018, Durrës, Shqipëri

Përfaqësues nga Prefekturat e Shqipërisë, nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile (DPEC) dhe aktorë të tjerë kombëtarë të përfshirë në Planifikimin e Emergjencave në Shqipëri, së bashku me Partnerët e Konsorciumit (DPC, CIMA, REC) do të mblidhen në një workshop kombëtar lidhur me Udhëzimet e reja dhe Planifikimin e Emergjencave, më 28 Qershor 2018.

Qëllimi i këtij workshopi është të prezantojë versionin përfundimtar të Udhëzimeve për Planifikimin e Emergjencave në nivel Prefekture, pasuar nga diskutimet dhe përshtatjet përfundimtare të Planeve.

Nëpërmjet prezantimeve dhe sesioneve interaktive me të gjithë pjesëmarrësit, do të jetë e mundur të rishikohen planet për të verifikuar kohezionin e plotë të strukturës së tyre me udhëzimet e PRO NEWS; për të ndjekur zhvillimin e një modeli të koordinuar për aktivizimin e fazave operacionale dhe identifikimin e shkaktarëve të mundshëm – si në fazën e parashikimit dhe të monitorimit – në dispozicion të sistemit të Mbrojtjes Civile të Shqipërisë dhe për të prezantuar versionin beta të aplikacionit për planifikimin e emergjencave.

Ky workshop realizohet në kuadër të komponentit B.2 të programit PRO NEWS – Rritja e kapaciteteve të planifikimit në menaxhimin e emergjencave.