PRO NEWS programme part of Europe Day celebrations

On Europe Day (9 May), the EU Delegation and Member States organized a series of festive activities, among which the EU Village, located in the center of Tirana, on the “Skanderbeg” Square.

All EU-funded projects in Albania participated in this activity. Distributed in different tents of the “village”, the projects presented the work done in accordance to relevant topics dedicated to environment, culture and education, economic development and agriculture, European citizenship, human rights and public services, etc.

Part of this fair was also the PRO NEWS program “Improving National Early Warning System and Flood Prevention in Albania”, through a variety of materials and activities dedicated to early warning and undertaking appropriate measures to deal with danger in case of natural disasters, such as flooding. The slogan used in this day, the same time the slogan of the program’s awareness campaign, is “Risk is not a chance, it’s a choice!”.

A special interest for the visitors aroused the meteorological station set up in the square to demonstrate continuous measurements of altitude and precipitation intensity, finding out real-time weather data. The children and 9-year-old pupils involved in the event became part of the board game, created as a learning tool on the various stages of flood risk management.

There were many people who completed the questionnaire on natural disasters and civil emergencies, which aims to assess risk awareness and understand how people perceive danger in case of a disaster. The attention of citizens who visited the EU village was drawn by the photos exhibition and historical reviews of the latest flood events in Albania designed with the aim of showing and remembering how often a natural disaster can occur in Albania and the consequences it can cause.

The participating organizations had the opportunity to discuss and share their project experiences in the corner of the EU speakers. The PRO NEWS program was introduced by Mr. Shemsi Prenci, General Director of Civil Emergencies, who emphasized the need to inform and raise awareness of the community regarding a natural disaster risk and prompt reaction.

The PRO NEWS program is implemented by a consortium of international institutions, including the Italian Civil Protection Department (DPC) as Program Coordinator, Meteorological and Hydrological Service of Croatia (DHMZ), CIMA Research Foundation, European Centre for Medium Weather Forecast (ECMWF), the Regional Environmental Center (REC) and the World Meteorological Organization (WMO), in cooperation with the General Directorate of Civil Emergencies from the Ministry of Defense in Albania, with the financial support of European Union.

Programi PRO NEWS i bashkohet festimeve për Ditën e Evropës

Në Ditën e Evropës (9 maj), Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Shtetet Anëtare organizuan një sërë aktivitetesh festive, pjesë e të cilave ishte dhe Fshati i BE-së, i pozicionuar në qendër të qytetit të Tiranës, në sheshin “Skënderbej”.

Në këtë aktivitet merrnin pjesë të gjitha projektet e financuara nga BE në Shqipëri. Të shpërndarë nëpër tendat e shumta që krijonin ambjentin e një ‘fshati”, projektet prezantonin punën e bërë sipas tematikave përkatëse kushtuar mjedisit, kulturës dhe edukimit, zhvillimit ekonomik dhe bujqësisë, qytetarisë evropiane, të drejtave të njeriut dhe shërbimeve publike, por jo vetëm.

Pjesë e këtij panairi u bë edhe programi PRO NEWS “Përmirësimi i Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm dhe Parandalimit të Përmbytjeve në Shqipëri”, përmes një mori materialesh dhe aktivitetesh dedikuar tërësisht paralajmërimit në kohë dhe marrjes së masave të duhura për përballimin e rrezikut në rast fatkeqësie natyrore, siç janë përmbytjet. Slogani i përdorur në këtë ditë, njëkohësisht dhe slogan i fushatës së ndërgjegjësimit të programit, është “Risku nuk është fat, është zgjedhje!”.

Kuriozitet të veçantë për vizitorët ngjalli stacioni meteorologjik i ngritur enkas në shesh për të demonstruar matjet e vazhdueshme të lartësisë dhe të intensitetit të reshjeve, duke njohur në kohë reale të dhënat e motit. Fëmijët dhe nxënësit e shkollave 9-vjeçare të përfshirë në aktivitet, u bënë pjesë e lojës “në shesh”, e krijuar si një mjet mësimor mbi fazat e ndryshme të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet.

Ishin të shumtë njerëzit që plotësuan pyetësorin në lidhje me fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat civile, i cili synon të vlerësojë njohuritë mbi rrezikun dhe të kuptojë se si njerëzit perceptojnë rrezikun në rast të një fatkeqësie. Vëmendjen e qytetarëve që vizitonin fshatin e BE-së e tërhoqi dhe ekspozita me foto dhe rishikime historike të ngjarjeve më të fundit të përmbytjeve në Shqipëri, e ideuar me qëllimin për të treguar dhe për të kujtuar se sa shpesh mund të ndodhë një fatkeqësi natyrore në Shqipëri dhe pasojat që mund të shkaktojë ajo.

Organizatat pjesëmarrëse patën mundësi të diskutonin dhe të shkëmbenin përvojat e tyre në këndin e folësve të BE-së. Programi PRO NEWS u prezantua nga z. Shemsi Prenci, Drejtor i Përgjithshëm i Emergjencave Civile, i cili e vuri theksin në informimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit lidhur me riskun në rast fatkeqësie natyrore dhe reagimin në kohën e duhur.

Programi PRO NEWS zbatohet nga një konsorcium institucionesh ndërkombëtare, që përfshin Mbrojtjen Civile Italiane si koordinator i programit, Shërbimin Meteorologjik dhe Hidrologjik të Kroacisë (DHMZ), Fondacionin Kërkimor CIMA, Qendrën Evropiane për Parashikimin e Motit afat-mesëm (ECMWF), Qendrën Rajonale të Mjedisit (REC) dhe Organizatën Botërore të Meteorologjisë (WMO), në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile pranë Ministrisë së Mbrojtjes në Shqipëri, me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.