Fourth Steering Committee of PRO NEWS Programme

11 April 2018, Tirana, Albania

The Programme for Improving National Early Warning System and flood prevention in Albania (PRO NEWS) will hold its Fourth Steering Committee meeting, on April 11, 2018, in Tirana.

The aim of this meeting is to discuss on the programme progress and the work-plan for the period April-November 2018.

The meeting will be attended by representatives of the Ministry of Defence in Albania, the General Directorate for Civil Emergencies, the EU Delegation in Albania, beneficiaries and main stakeholders in the field and also the Consortium partners.

The discussions will be focused on envisaged approach to the achievement of expected results, planned activities, areas in need of attention and recommendations for the way forward.

The meeting will take place at Tirana International Hotel.

For more information please contact:

Programme Director: Giovanni de Siervo, email: Giovanni.DeSiervo@protezionecivile.it

Secretariat: pronews@protezionecivile.it, tel. +39 06 68202030

Takimi i katërt i Komitetit Drejtues të Programit PRO NEWS

11 Prill 2018, Tiranë, Shqipëri

Programi për Përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm dhe parandalimin e përmbytjeve në Shqipëri (PRO NEWS) do të mbajë takimin e katërt të Komitetit Drejtues, më 11 Prill 2018, në Tiranë.

Qëllimi i këtij takimi është të rishikojë progresin e deritanishëm të programit dhe të diskutojë planin e punës për periudhën Prill – Nëntor 2018.

Në takim do të marrin pjesë përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes në Shqipëri, të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, të Delegacionit të BE-së në Shqipëri, përfitues dhe aktorë kryesorë në fushë si dhe partnerët e Programit.

Diskutimet do të fokusohen në qasjen e parashikuar për arritjen e rezultateve të pritura, aktivitetet e planifikuara, fushat më në nevojë për vëmendje dhe rekomandimet për të vazhduar më tej me zbatimin e programit.

Takimi do të mbahet në Hotel Tirana International.

Për më shumë informacion mund të kontaktoni:
Drejtori i Programit: Giovanni de Siervo, email: Giovanni.DeSiervo@protezionecivile.it
Sekretariati: pronews@protezionecivile.it, tel. +39 06 68202030