PRO NEWS Programme with its first newsletter

The PRO NEWS Programme started its journey in January 2017, implemented by the Consortium Partners and all the Albanian stakeholders coordinated by the Ministry of Interior Affairs and the General Directorate for Civil Emergencies, who are working in synergy to set up a plan of activities tailored as much as possible on the beneficiaries’ needs.

PRO NEWS has entered its implementation phase with an increasing number of activities related to emergency planning, risk mapping and flood risk prevention.

The PRO NEWS Newsletter will inform you on a regular basis about the main activities and events being performed within the Programme throughout its duration.

PRO NEWS Programme Newsletter no. 1 (pdf format)

Programi PRO NEWS nxjerr buletinin e tij të parë

Programi PRO NEWS filloi rrugëtimin e tij në janar 2017, nën zbatimin e partnerëve të konsorciumit në bashkëpunim me institucionet kryesore shqiptare të koordinuara nga Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, të cilët po punojnë në sinergji për të përcaktuar një plan aktivitetesh të përshtatura sa më shumë me nevojat e përfituesve.

PRO NEWS ka hyrë tashmë në fazën e zbatimit me një sërë aktivitetesh të fokusuara në planifikimin e emergjencave, hartëzimin e riskut dhe parandalimin e rrezikut nga përmbytjet.

Buletini periodik i programit PRO NEWS do t’ju informojë rregullisht mbi aktivitetet dhe ngjarjet kryesore të realizuara përgjatë kohës së zbatimit të Programit.

Buletini nr. 1 i programit PRO NEWS (format pdf)