13 October – International Day for Disaster Reduction

Home Safe Home: Reducing Exposure, Reducing Displacement

The International Day for Disaster Reduction was started in 1989, after a call by the United Nations General Assembly for a day to promote a global culture of risk-awareness and disaster reduction. Held every 13 October, the day celebrates how people and communities around the world are reducing their exposure to disasters and raising awareness about the importance of reining in the risks that they face.

The 2017 campaign seeks to raise global awareness about effective actions, policies and practices taken to reduce exposure to disaster risk at the community level, thereby contributing to saving homes and livelihoods. This is a considerable challenge which can be accomplished only through coordination, cooperation and collaboration among many stakeholders.

Last year saw the launch of the “Sendai Seven” campaign by UNISDR, centred on the seven targets of the Sendai Framework, the first of which is reducing disaster mortality. The campaign seeks to create a wave of awareness about actions taken to reduce mortality around the world. The Sendai Seven Campaign is an opportunity for all, including governments, local governments, community groups, civil society organisations, the private sector, international organisations and the UN family, to promote best practices at the international, regional and national level across all sectors, to reduce disaster risk and disaster losses. This year’s target is focussed on prevention, protection and reducing the number of people affected by disasters.

http://www.unisdr.org/2017/iddr/

13 Tetor – Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë Natyrore

Shtëpi e sigurta Shtëpi: Reduktimi i ekspozimit, zvogëlimi i zhvendosjes

Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë Natyrore filloi në vitin 1989, pas një thirrjeje nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për të promovuar një kulturë globale të ndërgjegjësimit ndaj rrezikut dhe zvogëlimit të fatkeqësive natyrore.

E përkutjuar çdo vit në datën 13 Tetor, synon të tregojë se si njerëzit dhe komunitetet në mbarë botën po zvogëlojnë ekspozimin e tyre ndaj fatkeqësive natyrore dhe se si po ndërgjegjësohen mbi rëndësinë e risqeve me të cilat ata përballen.

Fushata e këtij viti, me moton “Shtëpi e sigurta Shtëpi: Reduktimi i ekspozimit, zvogëlimi i zhvendosjes” synon të rrisë ndërgjegjësimin global rreth veprimeve, politikave dhe praktikave efektive të ndërmarra për të zvogëluar ekspozimin ndaj fatkeqësive natyrore në nivel komunitar, duke kontribuar në ruajtjen e shtëpive dhe mjeteve të jetesës. Kjo është një sfidë e konsiderueshme, e cila mund të realizohet vetëm përmes koordinimit dhe bashkëpunimit mes të gjitha palëve të interesuara.

Vitin e kaluar, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Zvogëlimin e Fatkeqësive Natyrore (UNISDR) filloi fushatën “Shtatë Sendai”, e cila është e përqendruar në shtatë objektivat e Konvetës Kuadër të Sendait, ku objektivi i parë është për zvogëlimin e vdekshmërisë nga fatkeqësitë natyrore. Fushata synon të krijojë një valë ndërgjegjësimi lidhur me veprimet e ndërmarra për të zvogëluar vdekshmërinë në mbarë botën. Fushata “Shtatë Sendai” është një mundësi për të gjithë, përfshirë qeveritë, autoritetet vendore, grupet komunitare, organizatat e shoqërisë civile, sektorin privat, organizatat ndërkombëtare dhe vetë Kombet e Bashkuara, për të promovuar praktikat më të mira në nivel ndërkombëtar, rajonal dhe kombëtar në të gjithë sektorët, për të zvogëluar riskun he humbjet nga fatkeqësitë natyrore. Synimi i këtij viti është fokusuar në parandalimin, mbrojtjen dhe zvogëlimin e numrit të njerëzve të prekur nga fatkeqësitë natyrore.

http://www.unisdr.org/2017/iddr/