Second Steering Committee of PRO NEWS Programme

14 July 2017, Tirana, Albania

The Programme for Improving National Early Warning System and flood prevention in Albania (PRO NEWS) will hold its second Steering Committee meeting.

This second meeting will mark the beginning of implementation phase of the PRO NEWS Programme, according to the outcomes and activities approved during the programme inception phase.

The meeting will be attended by representatives of the Ministry of Internal Affairs in Albania, the General Directorate for Civil Emergencies, the EU Delegation in Albania, beneficiaries and main stakeholders in the field and also the Consortium partners.

The meeting will take place at Tirana International Hotel, on July 14, 2017, at 10.00.

For more information please contact:

Programme Director: Luigi D’Angelo, email: Luigi.DAngelo@protezionecivile.it, tel. +39 06 68 20 29 11

Secretariat: pronews@protezionecivile.it, tel. +39 06 68202030

Takimi i dytë i Komitetit Drejtues të Programit PRO NEWS

14 Korrik 2017, Tiranë, Shqipëri

Programi për Përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm dhe parandalimin e përmbytjeve në Shqipëri (PRO NEWS) do të mbajë takimin e dytë të Komitetit Drejtues.

Ky takim do të shënojë fillimin e fazës së zbatimit të Programit PRO NEWS, bazuar në rezultatet dhe aktivitetet e miratuara gjatë fazës përgatitore të programit.

Në takim do të marrin pjesë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Shqipëri, të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, të Delegacionit të BE-së në Shqipëri, përfitues dhe aktorë kryesorë në fushë si dhe partnerët e Programit.

Takimi do të mbahet në mjediset e Hotel Tirana International, 14 korrik 2017, ora 10.00.

Për më shumë informacion mund të kontaktoni:

Drejtori i Programit: Luigi D’Angelo, email: Luigi.DAngelo@protezionecivile.it, tel. +39 06 68 20 29 11

Sekretariati: pronews@protezionecivile.it, tel. +39 06 68202030