Vacancy announcement

 PRO NEWS – Programme for Improving National Early Warning System and Flood Prevention in Albania

Liaison officer (full-time)

Location: Ministry of Internal Affairs, Tirana, Albania

PRO NEWS consortium is looking for a Liaison Officer for the implementation of the PRO-NEWS Programme’s activities in Albania.

Main responsibilities:

  • Support General Directorate of Civil Emergencies – Ministry of Internal Affairs to organize, and other beneficiaries to manage and coordinate all the work and the activities between the stakeholders in the framework of PRO NEWS Project;
  • Support consortium partners to arrange the communication with the beneficiaries.

For more information on the vacancy and how to apply you can click here:

http://www.cimafoundation.org/anno-2017-ricerche-collaboratori/

Njoftim për vend të lirë pune

PRO NEWS – Programi për Përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm dhe parandalimin e përmbytjeve në Shqipëri

Koordinator zyre (me orar të plotë)

Vendndodhja: Ministria e Punëve të Brendshme, Tiranë, Shqipëri

Konsorciumi i programit PRO NEWS kërkon një Koordinator zyre për zbatimin e aktiviteteve të Programit PRO NEWS në Shqipëri.

Përgjegjësitë kryesore:

  • Mbështetje Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile – Ministria e Punëve të Brendshme, si dhe e përfituesve të tjerë, për të menaxhuar dhe koordinuar të gjithë punën dhe aktivitetet ndërmjet aktorëve të përfshirë në kuadër të programit PRO NEWS;
  • Mbështetje partnerëve të konsorciumit për të mundësuar komunikimin me përfituesit.

Për më shumë informacion mbi njoftimin dhe se si të aplikoni, mund të klikoni: